Několik důvodů proč volit Svobodné a Soukromníky

DEJME NAŠEMU KRAJI ŠIKOVNÉ A SCHOPNÉ ODBORNÍKY

Prosadíme úzkou spolupráci mezi krajem, jako zřizovatelem středních škol, samotnými středními školami a firmami v Moravskoslezském kraji za účelem odstranění nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Budeme aktivně vyhledávat v rámci podnikatelského prostředí na trhu práce nedostatkové profese a přizpůsobovat nabídku studijních a učebních oborů. Cílem středního školství je výchova odborníků a specialistů, nikoli uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadech práce žijících pouze a jen z podpory v nezaměstnanosti.

 

Vzdělávání a příprava na zaměstnání je hlavním smyslem škol. V současné době je tento základní smysl často potlačován rostoucí administrativou, statistickými hlášeními a nutností financování rozvoje škol přes žádosti o různé dotace mnohdy podporující plýtvání.

 

Školy budou dále moci předkládat různé projekty, jejich zaměření však nebude na technické vybavení, ale na zlepšení samotné výuky. Technické vybavení zlepšíme z prostředků kraje, i když má kraj k dispozici pouze finanční prostředky z centrální úrovně, které přerozděluje.

 

Na úrovni kraje navrhujeme maximálně možné zjednodušení činnosti škol tak, aby byl naplněno hlavní poslání škol. Dobrou školu nedělá dobré vybavení (to je podmínka nutná, nikoli však dostačující), ale dobří a dostatečně ohodnocení učitelé, personál škol a kvalitní a zodpovědné vedení.

PACIENT MÁ BÝT LÉČEN, NIKOLI ČEKAT. LÉKAŘ MÁ LÉČIT, NIKOLI PAPÍROVAT.

Jako řádný hospodář budeme spravovat majetek a dbát na efektivní využití finančních prostředků na poskytování zdravotnických služeb.

 

V oblasti zdravotnictví zajistíme dostupnost lékařské pohotovostní služby na území celého kraje. Nemocný pacient nesmí také zbytečně trpět jen proto, že na operaci či vyšetření je pořadník. Upravíme kapacity dle skutečných potřeb. Jedná se o základní službu, kterou občané za své daně vyžadují a mají ji dostat.

 

Hlavním cílem každého zdravotnického zařízení kraje bude dlouhodobě vyrovnané hospodaření.  Dodavatelé musí vědět, že zdravotnictví není dojnou krávou bez ohledu na jejich kontakty.  Tak jako dobrou školu nedělají multifunkční tabule, tak i dobrou nemocnici nedělá jen moderní vybavení, ale především dobří a dostatečně ohodnocení lékaři, zdravotnický personál a kvalitní a zodpovědné řízení.

DOPRAVA BEZ STRESU

Dopravní infrastruktura v kraji je poměrně rozvinutá a kvalitně udržovaná. Schází obchvaty některých měst, většinou jsou to stavby zajišťované ŘSD bez podstatného vlivu kraje. Stavby, které stát není schopen delší dobu realizovat, navrhujeme realizovat skrze projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), kdy by realizace těchto staveb byla svěřena soukromým společnostem s následnou správou těchto komunikací.

 

Snížíme náklady na údržbu stávajících silnic zapojením soukromých správců.

 

Urychlíme odstranění nebezpečných přejezdů. Minulé vlády šetřily při výstavbě železničních koridorů na nesprávném místě. Křížení silnic se železniční tratí mělo být již od začátku realizace mimoúrovňové. Úrovňové křížení na hlavním železničním koridoru je stejně nebezpečné jako úrovňová křižovatka na dálnici.  Zaměříme se na realizaci mimoúrovňového křížení silnice II. a III. tříd, které jsou ve vlastnictví kraje, se železničními tratěmi. Budeme tlačit na Ředitelství silnic a dálnic a Správu železniční dopravní cesty, aby tak činil i u křížení v jejich vlastnictví.

 

Letiště Leoše Janáčka patří v regionu mezi nejlépe vybavená letiště.

 

Pokusů o oživení letiště v Mošnově politiky již bylo mnoho. Bohužel pro daňového poplatníka se jednalo o utracení jeho peněz bez většího efektu.

 

V současné chvíli vidíme jedinou možnost zajištění rozvoje tohoto potenciálně významného dopravního uzlu, a to je provozování soukromým subjektem. Soukromý vlastník musí generovat zisk, a proto si zajistí dostatečné využití kapacit letiště.

BEZPEČNÝ KRAJ JE PRIORITOU

Prezentaci obranyschopnosti a připravenosti Armády ČR se nesmí omezovat pouze na jednorázové akce pro veřejnost v podobě Dnů NATO v Mošnově. Prosazujeme návrat silné vojenské posádky na území našeho kraje. Považujeme za důležité, aby jeden z největších krajů zahrnující i třetí největší české město měl významnou vojenskou jednotku v době zvýšených bezpečnostních hrozeb.

NÁŠ KRAJ JE PROSTŘENÝ STŮL

Moravskoslezský kraj nelze vnímat pouze jako kraj průmyslu.  Významnou roli hraje na podstatné části území MSK i zemědělství. A to nejen v oblastech s převažující ornou půdou, ale i v oblastech s travními porosty (podhůří).

 

Prosadíme zjednodušení legislativy pro zemědělce a výrobce potravin. Cílem je vznik místních zpracovatelů s přímým prodejem výrobků v nejbližším okolí.  Chceme, aby cesta potravin od výrobce ke spotřebiteli byla co nejkratší a nejčitelnější. Vnímáme zemědělství především jako zdroj místních zdravých potravin.

 

Usnadníme podnikání tradičních, ale i vznik nové generace, obecních pekařů, mlékařů, sýrařů, chovatelů drůbeže, koz, ovcí, skotu s návazností na malokapacitní jatka, řezníků a uzenářů, malých mlékáren, pěstitelů ovoce a zeleniny, brambor.  Zemědělští a potravinářští podnikatelé zpravidla bojují s přemírou byrokracie a legislativy.  Změníme to. Našemu kraji  přineseme větší dostupnost zdravějších potravin a přirozeně i vyšší zaměstnanost, pokud si své potraviny budeme vyrábět, zpracovávat a prodávat sami.  A nezanedbatelným přínosem je i alespoň částečná obnova nové generace svobodných zemědělských podnikatelů se zdravým rozumem a s láskou ke své půdě.

ÚŘAD MUSÍ SLOUŽIT PODNIKATELI, NIKOLI PODNIKATEL ÚŘADU

Stejné podmínky všem podnikatelům

 

Nastavíme stejná pravidla pro všechny investory. Podnikatelům pomáháme, neškodíme jim (na rozdíl od jiných).

 

My v Moravskoslezském kraji jsme vzdělaní, pracovití a podnikaví lidé. Největším zaměstnavatelem v kraji není žádný ze zahraničních investorů, ale v souhrnu naši místní podnikatelé.

 

Zahraniční investoři zde převážně jen využívají štědrých investičních pobídek z našich daní, které však musejí odvádět i místní podnikatelé. Takže přispívají na lepší podmínky svých konkurentů.

 

Krajské peníze nechme v kraji

 

Preferujme místní dodavatele, kteří v kraji podnikají, zaměstnávají místní občany a přispívají na kulturní, sportovní a spolkovou činnost v našem kraji.

 

Pomůžeme rozvoji malých a středních firem Moravskoslezského kraje. Vážíme si jich a jsme si vědomi, že se jedná o největší zaměstnavatele v kraji. Veřejné zakázky  budou přednostně zadávány firmám, které dlouhodobě napomáhají rozvoji kraje (jsme si vědomi, že v této chvíli je toto možné pouze u zakázek malého rozsahu, prosazujeme však změnu zákona).

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ JE KRAJEM, KTERÝ NÁS UŽIVÍ

Jsme různorodý kraj, který má mnoho nabídek pro turisty nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

 

Víme, že o lokálních atrakcích vědí nejvíce lidé, kteří danou atrakci provozují či v dané lokalitě žijí. Je tedy smysluplné ponechat způsob propagace – přilákání turistů – na samotných provozovatelích. Propagace řízená z jednoho místa (krajského úřadu) může pouze zvýhodnit některé poskytovatele služeb oproti jiným. Krajský úřad bude fungoval ve vztahu k poskytovatelům turistických služeb výhradně jako poskytovatel relevantních informací, odborné pomoci a služeb. Rozvoj turistických oblastí nebude limitován nadbytečnými byrokratickými překážkami. Čisté životní prostředí může existovat i v oblastech využívaných turistickým ruchem.

 

Politická reprezentace a úředníci musí činit vše proto, aby podpořili svým chováním, rozhodováním a činnostmi všechny podnikavé lidi, a to nejen v oblasti cestovního ruchu.

SKUTEČNÁ SOLIDARITA

Prosazujeme skutečnou solidaritu s potřebnými a netolerujeme zneužívání peněz daňových poplatníků k neoprávněnému nebo populistickému poskytování sociálních dávek. Upřednostňujeme rozhodování o využívání jednotlivých sociálních služeb samotnými uživateli těchto služeb. Zasazujeme se, aby sociální síť byla na krajské úrovni nastavena podle skladby obyvatel ve vyloučených lokalitách. Financování sociálních služeb musí být efektivní, průhledný a stabilní systém, na kterém se podílí kraj, obce a poskytovatelé sociálních služeb v regionu. Sociální terénní pracovníci musí být lépe propojeni s policií, školami a neziskovými organizacemi a k jejich pravomocem musí patřit i možnost odnětí sociálních dávek.

 

Vyhodnocování efektivity služeb musí být založeno na pravidelném monitoringu nákladů a porovnávání jednotlivých poskytovatelů služeb, např. stanovením ceny práce sociálního pracovníka na jeden lůžkoden péče v ústavech.

NEŽIJEME V PRALESE, ŽIJEME TADY

Chráníme životní prostředí v našem kraji pro příští generace

Ochrana ovzduší

 

Moravskoslezský kraj je znám především jako kraj s nejvíce znečištěným ovzduším, i když je v jeho regionu i území s nejčistším ovzduším ve střední Evropě. Povědomí o těchto oblastech musí být zvýšeno a jejich životní prostředí chráněno a uchováno příštím generacím.

 

Nejvýznamnějším zdrojem znečištění ovzduší jsou lokální topeniště, průmyslové podniky a doprava. Řešením znečištění vytvářeným lokálními topeništi nejsou dotace vybrané skupině obyvatel (jako jsou tzv. kotlíkové dotace), protože je dostupná pouze některým obyvatelům. Prosadíme rovnoměrné rozdělení financí určených na tzv. kotlíkové dotace všem občanům na snížení nákladů na ekologická paliva. Nesouhlasíme se šikanózními kontrolami lokálních topenišť.

 

V rámci znečištění vzniklého našimi průmyslovými podniky budeme prosazovat rovný přístup ke všem podnikům. Restriktivní politika vedoucí k přesunu výroby mimo Moravskoslezský kraj není správným řešením. Prosadíme minimalizaci zátěže podnikatelům. Cílem je získat nové investory, ale zejména udržet stávající podniky. Velcí průmysloví znečišťovatelé již vynaložili (mnohdy i z peněz nás, daňových poplatníků) obrovské finanční prostředky na omezení emisí. Tlak na další snížení emisí nesmí vést k ukončení činnosti těchto podniků a přenesení jejich výroby za hranice kraje.

 

Ve vztahu k polským znečišťovatelům je nutná důsledná politika vůči Polsku. V této oblasti jsme však dosud výrazně omezeni naším členstvím vEvropské unii.

 

Znečištění způsobené dopravou řešme zlepšením silniční sítě, vyvedením dopravy mimo centra měst a obcí. Pokud stát není schopen tyto stavby připravit ani financovat, využijme pro realizaci těchto akcí projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), kdy by realizace těchto staveb byla svěřena soukromým společnostem s následnou správou těchto komunikací.

VŠE SE JEDNOU ZMĚNÍ V ODPAD

Podpoříme efektivní recyklaci i energetické využití odpadu. Nakládání s komunálním odpadem musíme vyřešit do roku 2024 (dle platné legislativy).

 

Považujeme za nutné prověření i jiných technologií zpracování odpadu, a to např. na základě v současné době realizovaného výzkumu na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Moravskoslezský kraj disponuje významnou průmyslovou infrastrukturou, která je využitelná i ve vztahu k dalšímu zpracování odpadu s minimálními negativními důsledky na životní prostředí. Původně zavrhnuté technologie musí být s ohledem na současný technologický pokrok znovu zváženy.

 

V rámci energetického využití odpadu preferujeme v případě financování daňovými poplatníky výstavbu jedné spalovny s příslušnou technologií. Jsme si vědomi, že na celém systému spalovny jsou nejdražší položkou filtry. Snahu o výstavbu více spaloven tudíž vidíme jako zbytečnou zátěž daňových poplatníků (násobná cena filtrů). Podpoříme však výstavbu zařízení soukromými prostředky s následným ekonomickým provozem.

CHRÁNÍME ZDROJE VODY

Ochrana zdrojů pitné vody

Prioritou v této oblasti je stabilizace současných vodních zdrojů, vyhledání a otevření nových zdrojů. Využití i stávajících protipovodňových nádrží jako potenciální zdroj pitné vody. Uvědomujeme si zodpovědnost kraje za zajištění této základní suroviny pro občany v případě dlouhodobého sucha.

DOTACE JEN VYBRANÝM? NE!

Současný systém neumožňuje odmítnutí dotací, které pouze omezují volnou soutěž a nastavují nerovné podmínky.

 

Kraj je a bude příjemce obrovských částek ze strukturálních fondů EU (zejména se jedná o finance, které stát odeslal do Bruselu z našeho rozpočtu a dostává je zpět za obrovské byrokracie a zbytečných nákladů). V této situaci je jediným možným řešením maximalizace získávání těchto prostředků, aby se alespoň část z našeho kraje odčerpaných financí vrátila zpět. Projekty, které budou financovány skrze Moravskoslezský kraj, musí být smysluplné (např. zlepšení dopravní infrastruktury, investice k prohloubení spolupráce mezi zaměstnavateli a školami apod.), nesmí být proti zdravé konkurenci a nesmí generovat výrazné provozní náklady po dokončení investice.

 

Kraj je také významným poskytovatelem dotací z vlastního rozpočtu. V tomto případě nastavíme podmínky takovým způsobem, aby celá alokace pro danou oblast byla přímo poskytnuta rovnoměrně všem občanům Moravskoslezského kraje prostřednictvím poukázek na využití konkrétních služeb či odběr konkrétního zboží. Poskytovatelé a prodejci by tak byli stále nuceni získat zákazníky v rámci konkurenčního boje, nikoli bojem zákulisním.

KULTURA PATŘÍ OBCÍM

Převedeme maximálního počet kulturních zařízení a památek do správy místních samospráv ve městech a obcí. Smyslem je, aby se jejich správa, rozvoj a využitelnost řešila v místě, kde k jejich využívání dochází. Propagace kultury a rozvoj turistického ruchu pak má být věcí provozovatelů jednotlivých zařízení. Tento přístup oslabí a v konečném důsledku vyloučí z vlivu kraje netransparentní a neefektivní rozdělování dotací, podpor profesionálního i neprofesionálního umění a zruší příspěvkové organizace na krajské úrovni.

PERSONÁLNÍ AUDIT ÚŘADU VČETNĚ PLACENÝCH POLITIKŮ

Mnohamilionové náklady na vlastní sebeprezentaci hejtmanů, megalomanské nebo předražené stavby, či korupční jednání v hospodaření krajů, tak jak tomu bylo např. u Středočeského kraje a jeho sociálně-demokratického hejtmana Davida Ratha, se v Moravskoslezském kraji nebudou opakovat. Považujeme úřad za službu občanům. Snížíme náklady na provoz krajského úřadu provedením personálního auditu a prověřením efektivity poskytovaných služeb o 25%. Rozpočet a náklady kraje musí být transparentní, kontrolovatelné a veřejně přístupné. Samozřejmostí je snížení počtu uvolněných zastupitelů kraje vč. snížení počtu náměstků hejtmana.